Roll_N0. Student Name English Hindi Maths Science S.St Grand Total
1 Aayush Chandel 27 33 25 29 31 145
2 Abhay Sharma 32 41 44 46 37 200
3 Adamya 36 45 47 46 42 216
4 Anubhav Handa 38 16 Absent 38 35 127
5 Arman Singh 21 22 14 18 12 87
6 Arpit 29 25 31 36 31 152
7 Ashmit Rana 40 32 23 43 36 174
8 chinmay Kohol 34 47 49 45 35 210
9 Divansh 30 30 39 46 27 172
10 Harshdeep Saini 18 18 37 26 20 119
11 Harshdeep Singh 36 35 30 36 24 161
12 Manya Pathak 27 41 34 47 31 180
13 Nikhil 14 17 02 07 11 51
14 Om 26 28 41 41 28 164
15 Parnam Arora 22 21 28 38 26 135
16 Rahul Daroch 20 13 13 18 18 82
17 Ram Roul 43 43 50 48 45 229
18 Rukhwinder 08 07 17 11 04 47
19 Saksham Sood 31 42 26 46 35 180
20 Sameer 25 23 39 28 12 127
21 Deepika Saini            
22 Jaanshi 42 49 44 49 43 227
23 Khushi 26 23 15 18 15 97
24 Megha 37   37 49 34  
25 Neha 42 38 35 49 36 200
26 Nitika 44 46 39 46 28 203
27 Palak Thakur 46 47 49 49 45 236
28 Pallavi 48 49 50 50 49 246
29 Saniya 40 29 43 32 34 178
30 Taniya 38 37 38 48 42 203