ROLL_No. STUDENT NAME ENGLISH HINDI MATHS SCIENCE S.ST GRAND TOTAL
1 Aditya 15.5 15.5 9.5 10 14 64.5
2 Ayush 20 20 18 16 20 94
3 Amandeep Sandu 19 18 18 14.5 19 88.5
4 Anmol 19 16 12.5 13 13 73.5
5 Hitansh 14.5 11.5 11.5 8 9.5 55
6 Karan Bassi 13.5 5.5 13 6 4.5 42.5
7 Nitish Rana 10.5

10

10.5 4 5 40
8 Ravinder 17.5 13.5 14 5.5 11 61.5
9 Saksham 10 7.5 3 5.5 6 32
10 Shivam 20 20 17.5 19.5 19 96
11 Shivam Sharma 13.5 11 12 3.5 11.5 51.5
12 Arushi 19 16.5 11 14 16 66.5
13 Alisha 19.5 20 16 17.5 19.5 92.5
14 Amandeep Kaur 18 14.5 15 13.5 13.5 74.5
15 Harshita 19.5 19.5 13.5 17 19 88.5
16 Harshita Saini 17 17 13.5 13.5 17 80.5
17 Jasmeet Kaur 10 10 6 11.5 11 53
18 Manpreet Kaur 15 15 8.5 10.2 5 54
19 Ojaswini 17 17 13.5 16 13 79.5
20 Priya Thakur 17 17 9 8.5 12 69
21 Rashmi 17.5   17.5 2 5 7.5 46
22 Riya Thakur 12.5 12.5 15.5 14.5 13 72
23 Shreya 18 18 12.5 17 19 85
24 Sunidhi 17 17 14 8 15 71
25 Vanshika 1 1 2 14.5 5.5 35.5